Załóż bezpłatne konto

W czym możemy pomóc?

Formularz kontakowy


Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Tanie-przesylki.pl portal do zamawiania usług kurierskich stanowi własność 

PHU Marmix.pl Marta Wiśniewska
ul. I Maja 6
68-120 Iłowa
Nip:924-172-37-62
Regon: 080938920


zwany dalej Operatorem,  świadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej 

ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym z Operatorem

2. Operator jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej  Tanie-przesylki.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym Tanie-przesylki.pl

3. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią:

a. Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera UPS dostępne na stronie: UPS

b. Warunki wykonania usług Kuriera DPD - dostępne na stronie: DPD

c. Regulamin świadczenia usług Kuriera K-EX - dostępny na stronie: KEX

d. Regulamin świadczenia usług firma INPOST -dostępny na stronie: InPost


Definicje

1. Operator – Zleceniobiorca

2. Zleceniodawca – osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym  Tanie-przesylki.pl. ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca jak i odbiorca. W  przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu Operatora  musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy.

3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem Operatora.

4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym  Operatora tworząc unikalne konto klienta z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz  pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do  wystawiania rachunków.

5. Klient – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Klient dokonuje zapłaty za wybraną usługę.

6. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Operatora

7. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Operatora. Każdy  klient we własnym interesie ma obowiązek zachowania Logiku i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania  go osobom trzecim.

8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi  kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w  którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki,  zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na  podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.

10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem Tanie-przesylki.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania  płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

11. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która  pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym  przelewem bankowym na rachunek Operatora i jest doładowane w momencie otrzymania środków  lub za pośrednictwem przelewów internetowych Transferuj.pl lub Dotpay.pl

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system Operatora na podstawie  którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List  przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a  Operatorem i Przewoźnikiem. Jeżeli list przewozowy zawiera błąd,poinformuj nas o tym.

13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru  przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

14. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu  przewozowego.

15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi  towaru oraz opakowania

16. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie  naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika  zawartych w stosownych regulaminach.

17. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na  liście przewozowym przez nadawcę.

18. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny  własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany  do nadawcy.


Rejestracja w systemie Operatora i zamawianie usług

1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który  ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które  Operator pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze  Kosztów.

2. Operator zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w  szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie  do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w  celach marketingowych.

3. Warunkiem wykonania usługi przez Operatora na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych  w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.

4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika Operatora.

5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług  dodatkowych poza systemem Operatora, niezależnie od pobranej opłaty za usługę Operatora naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika.

6. Korzystanie z usług świadczonych przez Operatora możliwe jest jedynie za pośrednictwem  Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.

7. W celu prawidłowej realizacji usługi przez Operatora, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do  pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.

8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia  danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie  zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.

9. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej  prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

10. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania,  ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać ją w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

• być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy  pieczęcie lakowe,
• być odpowiednio wytrzymałe,
• uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
• być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.:  „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie  widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń,  naklejonych na opakowanie przesyłki.

11. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

12. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA  zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki  oddzielnie lub dla jednej paczki

13. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy  szczególnie cennych Operator ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki  były  podane przy zawarciu umowy.

14. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w  celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście  przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana  przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz  opakowania.

15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

• przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i  amunicję,
• przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w  celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
• przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
• przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
• przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra  chronione przez prawo,
• przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
• przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie,  waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
• przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
• przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
• ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa  przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr  189, poz. 1159).

16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

• niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
• niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem  faktycznym.

17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż Operator i Przewoźnik w okolicznościach  uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu  niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz  zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

18. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia  nadania przesyłki otrzymane przez Operatora po godzinie 14.00 oraz w soboty, niedziele i dni  ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

19. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej  nadania w piątek poprzedzający te dni.

20. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu  przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem  odbioru  przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.

21. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do  wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego  właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie  przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie  wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.

22. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', Operator lub  bezpośrednio Przewoźnik zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 7 do 14 dni po odebraniu  przesyłki przez odbiorcę. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia  następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy. 

Reklamacje

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi  przewozu , a w szczególności jeśli:

• przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości  odbiorcy),
• adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
• odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania),
• zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu

2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:

• zaistnieją przypadki wskazane w 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu,
• przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
• przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY,

3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym  w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku  udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY  na jego koszt.

4. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni  od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 

5. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji. 

6. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem,  ubytkiem przesyłki, przyjmuje operator przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacji.

7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
• Zleceniodawca
• Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia  roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);
• Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.
Zwani dalej Reklamującym.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z  opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia  odbioru przesyłki.

9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, Operator wzywa  reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w  tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

• nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
• tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
 w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie  wartościowych)
lub
kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów
lub
faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
• potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
• udokumentowaną kwotę roszczenia;
• dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
• wykaz załączonych dokumentów;
• kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez  przedstawiciela Operatora, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
• podpis Reklamującego,
• dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

11. Po rozpatrzeniu reklamacji Operator lub Ubezpieczyciel w imieniu Operatora w terminie  30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu,  częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

• określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób  jej przekazania;
• uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń  Reklamującego.

12. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji  przez Operatora lub Ubezpieczyciela w imieniu Operatora, albo niezapłacenia dochodzonej  należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

13. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a Operatorem może być zakończony  polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

14. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12  czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

15. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a Operatorem może być także  zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym  na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004,  Nr 171, poz. 1800) 

Płatności za usługi i faktury

1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, Operator naliczy opłatę zgodnie z  obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie Tanie-przesylki.pl

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego transferuj.pl,  dotpay.pl lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Operatora

 

Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług dostępnych w serwisie Operatora

2. Klient z chwilą założenia zamówienia i zawarcia umowy w serwisie Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w celu świadczenia przez Operatora Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w serwisie Operatora Klient wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej.

3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Klientowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Operatora. https://www.Tanie-przesylki.pl/polityka-prywatnosci-i-ochrony-danych-osobowych do polityki uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest DAVS PL Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Wolności 22, 68-120 Iłowa, NIP:8943057839, REGON:360246890, KRS:0000533626

 

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach Operatora  oraz są opublikowane na stronie internetowej: Tanie-przesylki.pl. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany  do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki Operatorowi.

2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 25-05-2018

3. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez operatora drogą elektroniczną o planowanych  zmianach regulaminu. 

5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.